Érettségi

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Milyen vizsgára lehet jelentkezni?

rendes (a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévére vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,
 • ha már van valamely érettségi tárgyból érettségi eredmény, akkor az ezt igazoló eredeti törzslapkivonatot,
 • a kitöltött jelentkezési lapot,
 • a személyigazolvány és a lakcímkártya másolatát
 • az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének igazolását.

kiegészítő (a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • az érettségi bizonyítvány, valamint a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévére vonatkozó oldalának másolatát,
 • a vizsgadíj befizetésről szóló igazolás eredeti példányát,
 • a kitöltött jelentkezési lapot,
 • a személyigazolvány és a lakcímkártya másolatát.

szintemelő (egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát idegen nyelv esetén a magyarországi középiskolában tanított nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

az érettségi bizonyítvány megszerzése után

 • az érettségi bizonyítvány, valamint a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévére vonatkozó oldalának másolatát,
 • az érettségi a vizsgadíj befizetésről szóló igazolás eredeti példányát,
 • a kitöltött jelentkezési lapot,
 • a személyigazolvány és a lakcímkártya másolatát.

az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt

 • az érettségi törzslapkivonatot, valamint a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévére vonatkozó oldalának másolatát,
 • a kitöltött jelentkezési lapot,
 • a személyigazolvány és a lakcímkártya másolatát.

 ismétlő (az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • az érettségi bizonyítvány és a tanúsítvány(ok), valamint a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévére vonatkozó oldalának másolatát,
 • a vizsgadíj befizetésről szóló igazolás eredeti példányát,
 • a kitöltött jelentkezési lapot,
 • a személyigazolvány és a lakcímkártya másolatát.

pótló (a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása)

javító (a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévére vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,
 • a megkezdett érettségi vizsga eredeti törzslapkivonatát,
 • második vagy további javító/pótló vizsga esetén a vizsgadíj befizetésről szóló igazolás eredeti példányát,
 • a kitöltött jelentkezési lapot,
 • a személyigazolvány és a lakcímkártya másolatát.

Egyéb tudnivalók:

 • Sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát ebben a vizsgaidőszakban NEM lehet tenni.
 • Informatika vizsgára jelentkezés esetén szoftverhasználatról szóló nyilatkozatot kell kitölteni.
 • Testnevelés vizsgára való jelentkezés esetén a gyakorlati vizsgarész választható elemeiről szóló nyilatkozatot kell kitölteni.
 • A projektmunka készítéséről szóló nyilatkozatot kell a jelentkezéskor leadni.
 • Pótlóvizsgára való jelentkezéskor a teljesített vizsgarész beszámítására vonatkozó nyilatkozatot le kell adni.
 • Adott vizsgatárgy vagy vizsgarész alóli mentesítés esetén a jelentkezési laphoz a kérelmet és a szakértői bizottság szakvéleményét is csatolni kell.
 • Aki szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett és a szakközépiskolában érettségi vizsgát kíván tenni, annak a kötelezően választandó vizsgatárgyból (szakgimnáziumban a szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy) nem kell számot adnia a tudásáról. Ebben az esetben a jelentkezéshez csatolni kell az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítványt.

Ha a vizsgázó rendes érettségi vizsgáját középiskolai tanulmányainak teljes befejezése után, tanulói jogviszonyon kívül teszi, és iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel rendelkezik, a vizsgára való jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy kötelezően választandó vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát tenni.

Vizsgadíjak

Térítésmentes az érettségi vizsga

 • a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig,
 • az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája,
 • a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A fizetendő vizsgadíj összege:

 • a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összege, ez az összeg 2017-ben 19 000.- Ft/tantárgy. A vizsgadíjat jelentkezéskor a középiskolában kell befizetni.
 • az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összege, ez az összeg 2017-ben 32 000.- Ft/tantárgy. A vizsga díját az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

A vizsgadíj befizetése az OH számlájára történhet:

– az iskolában beszerezhető utalványon;
– banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz az eredeti feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz. A vizsgadíj befizetése nélkül a jelentkezés érvénytelen.

Elsősorban az alábbi tantárgyakból fogadunk vizsgázókat:

középszint:

 • magyar nyelv és irodalom
 • történelem
 • matematika
 • angol nyelv
 • német nyelv
 • fizika
 • kémia
 • földrajz
 • testnevelés
 • informatika
 • gépészet
 • villamosipar és elektronika

emelt szint:

 • bármilyen tárgyból

Az érettségi vizsga:

 • az írásbeli vizsga napjait a 14/2017 EMMI rendelet tartalmazza,
 • a középszintű szóbeli vizsga 2017. november 21-én a Mechatronikában lesz.

Az írásbeli dolgozat megtekintése

A vizsgázó vizsgadolgozatát az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

Az emelt szintű vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja: 2017. november 6. 

A középszintű vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja: 2017. november 8. 

A nyilvánosságra hozandók az iskola honlapján (www.mechatronika.hu/információk/érettségi) lesznek megtalálhatók 2017. szeptember 15 után.

Az érettségi vizsga jogszabályi előírásai

 • a 100/1997 Kormányrendeletben és
 • a 40/2002 OM rendeletben találhatók.

További tájékoztató információk

www.oktatas.hu/köznevelés/érettségi

HASZNOS LINKEK

 

Minden vélemény számít!