Tájékoztató a központi írásbeli vizsgára (középiskola 9. évfolyam) jelentkezők számára

Vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat)
   Magyar nyelv: 10:00 – 10:45
   Matematika: 11:00 – 11:45

Pótnapok:

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. Kiegészítés a Felvételi a középfokú iskolákban a 2020/2021. tanévben kiadvány 3.2.4.5. A központi írásbeli vizsgák időpontjai

Első pótnap: 2021. január 28. 

Magyar nyelv: 14:00
Matematika:     15:00

Második pótnap: 2021. február 05. 

Magyar nyelv: 14:00
Matematika:     15:00

A központi írásbeli vizsga második pótnapján kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megjelölésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható, kivéve ha a jelentkezéskor leadott szakértői véleményre az iskola által kiadott határozat tartalmazza a segédeszköz használatát.

Kérem, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg iskolánkban! 

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket: 

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt, melyet a felügyelő tanár ellenőrizni fog
  • az iskolától kapott értesítőt
  • kitöltött nyilatkozatot fotózásról, fénymásolásról (Fénymásolat esetén 500 Ft díjat számolunk fel, melyet a felvételi vizsga napján  a nyilatkozattal együtt kérünk! Figyelem! A fénymásolat fekete-fehér, melyen a javítás nem jól kivehető, ésszerűbb megoldás a dolgozatok lefotózása megtekintéskor, ott a javítás megfelelően látszik!

Kijavított vizsgadolgozatok megtekintése:

  • 2021. január 29. 8:00-16:00 óráig az alábbi beosztás szerint:

Észrevétel:

A vizsgázó észrevételeit a dolgozat megtekintését követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le az iskola igazgatójának címezve!

Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehet észrevételt.

 Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. 

Értékelő lap átvétel:

A központi írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapot 2021. február 29-én 8:00-16:00-ig vehetik át a tanulók a dolgozatok megtekintésekor, természetesen hibás javítás esetén korrigáljuk a kiadott pontozólapot, de, akinek megfelel a javítás, annak nem kell visszajönnie külön időpontban.

Védőmaszk viselése a vizsga során a felügyelő tanárnak kötelező, a vizsgázók számára ajánlott!

A vizsgázók elé kerülő feladatlapok a szükséges várakozási idő elteltével kerülnek kiosztásra.

Szülőket, kísérőket a járványügyi előírásoknak eleget téve nem áll módunkban beengedni, kérjük szíves megértésüket!

Óvja Ön is a környezet! Kérjük, csak nagyon indokolt esetben kérjen fénymásolatot a dolgozatról. Mivel szinte mindenki rendelkezik okos-telefonnal, ezért kérjük, hogy a kijavított dolgozatról másolás helyett fényképet legyenek szívesek készíteni.

A fénymásolat fekete-fehér példány, a telefonnal készített fotó színes, így a dolgozatok javítása áttekinthetőbb!

A fénymásolás díjköteles, ezen igényüket a vizsga napján 12 óráig adhatják le.
Minderről a nyilatkozat itt tölthető le:

Nyilatkozat központi írásbeli fénymásolatáról

A központi írásbeli vizsgához sok sikert kívánok!

 Nagy Endre László
         igazgató