Adatkezelés

Tájékoztatás ECDL vizsgaközpontok kapcsolattartóinak és vizsgáztatóinak adatkezeléséről 

 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 16.; “Társaság“) az Ön adatainak kezelésével összefüggésben a személyes adatai kezeléséről a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében – illetve, amennyiben a személyes adatait az Önt foglalkoztató partnerünktől kapjuk meg, akkor a 14. cikkében – foglaltak szerint.

1. Az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja értelmében a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A Társaság és az Ön munkáltatója (ECDL viszgaközpont) között szerződés jött létre, melynek teljesítése érdekében a Társaság az Ön alábbi személyes adatait kezeli.

1.1 Amennyiben Ön ECDL vizsgáztató, úgy a Társaság Önről a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az alábbi adatokat kezeli: név/előző név/anyja neve/telefon/mobiltelefon/ e-mail/

1.2 Amennyiben Ön az ECDL vizsgaközpont kapcsolattartója, úgy a Társaság Önről a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a következő személyes adatokat kezeli abból a célból, hogy tudja tartani a kapcsolatot a szerződéses partnerrel: név/ /telefon/mobiltelefon/e-mail

A GDPR 5. cikk (1) bekezdése szerint

A személyes adatok

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;…(„célhoz kötöttség”)”;

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

…”

2. Az adatkezelő:

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): a Társaság.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: (Rákosi Szilvia, .)

A Társaság által kezelt személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező címzettek listája elérhető a http://njszt.hu/tajekoztatas-es-szabalyzat-a-neumann-janos-szamitogep-tudomanyi-tarsasag-adatkezeleserol honlapon.

 
3. Az adatkezelés célja:

Az Ön fenti 1.1-1.2 pontban meghatározott adatai kezelésének a célja az, hogy a Társaság tartani tudja a kapcsolatot az Ön munkáltatójával és teljesíteni tudja az Ön munkáltatójával kötött szerződések alapján fennálló kötelezettségeit.

4. Az adatkezelés időtartama:

A Társaság a fenti célból az Ön fenti adatait azt követő legfeljebb egy évig kezeli, hogy már nem Ön a vizsgáztató/kapcsolattartó, valamint ha az a vizsgaközpont, amelyiknél Ön vizsgáztatóként/kapcsolattartóként van nyilvántartva, megszűnik.

5. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatait a Társaság székhelyén (1054 Budapest, Báthory u. 16.) tároljuk.

A Társaság megtesz minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a rögzített felvételek biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések: a személyes adatait papíralapon zárt helyiségben, valamint az ECDL vizsgáztatás online adminisztrációs rendszerében, az ADMINET-ben tároljuk.

6. Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

6.1 A fenti 1.1-1.2 pontban meghatározott személyes adatokhoz az ügyvezető és azon munkavállalók férnek hozzá, akik a Társaság részéről a szerződés teljesítésével összefüggésben eljárnak valamint a Társság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek.

7. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai foglalkoztatással kapcsolatos kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges (így tiltakozásának nincs kihatása az adatkezelésre, mivel a Társaság kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek kezelése a szerződés, illetve a Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges), vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): a Társaság késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Társaság Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal szembeni eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

8. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

 A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás a Társaság adatvédelmi tisztviselőjétől, Rákosi Szilviától kérhető levélben (1054 Budapest, Báthory u. 16.) vagy emailben (ecdl.iroda@njszt.hu). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), a Társaság részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén a Társaság adatvédelmi tisztviselőjével kell felvennie a kapcsolatot.

Kelt: Budapest, 2018.07.30.